Hỏi đáp về Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học và Định luật tuần hoàn - Hóa học 10

Nếu các em có những khó khăn nào về Hóa học 10 Bài 9 Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học và Định luật tuần hoàn các em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp. Các em có thể đặt câu hỏi nằm trong phần bài tập SGK, bài tập nâng cao để cộng đồng Hóa HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

Danh sách hỏi đáp (155 câu):

 • Phạm Lê Ngọc Mai

  Có 5,56 gam hỗn hợp A gồm Fe và kim loại M(hóa trị n). Chia A làm 2 phần bằng nhau                                   Phần 1 : Hòa tan hết trong dung dịch HCl được 1,568 lít khí H2 .                                                               Phần 2 : Hòa tan hết trong dung dịch H2SO4 đặc nóng thu được 2,016 lít khí SO2.                                        Viết các phương trình phản ứng và xác định tên kim loại M.Các khí đo ở đktc.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phạm Lê Ngọc Mai

  X là kim loại thuộc nhóm 2A. Cho 1,7 gam hỗn hợp gồm 2 kim loại X và Zn tác dụng với lượng dư dung dịch HCl,sinh ra 0,672 lít H2 (ĐKTC). Mặt khác khi cho 1.9 gam X tác dụng với lượng dư dung dịch H2SO4 loãng thì thể tích H2 sinh ra chưa đến 1,12 lít .Xác định kim loại X.

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Ngọc Phương Vy

  Câu 1.Cho 3,1 gam hỗn hợp hai kim loại kiềm ở hai chu kì liên tiếp tác dụng hết với nước,ta thu được 1,12 lit khí ở đktc.Xác định hai kim loại.

  Câu 2. Cho 2 gam hỗn hợp hai kim loại (ở hai chu kì liên tiếp và thuộc nhóm IIA) tác dụng hết với dung dịch H2SO4 10% rồi cô cạn thu được 8,72 gam hỗn hợp muối khan. Xác định hai kim loại và tính khối lượng dung dịch H2SO4 đã dùng?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Ngọc Phương Vy

  Câu 1.X,Y là hai nguyên tố ở cùng một nhóm A và thuộc hai chu kì liên tiếp trong bảng tuần hoàn. Tổng số proton trong hai hạt nhân nguyên tử X,Y bằng 32.Viết cấu hình e của X,Y, các ion mà X,Y có thể tạo thành.

  Câu 2. Hai nguyên tố A và B ở hai phân nhóm chính liên tiếp trong bảng tuần hoàn. A thuộc nhóm VIA. Ở trạng thái đơn chất, A và B phản ứng với nhau.Tổng số p trong hạt nhân nguyên tử A và B là 17. Viết cấu hình e của A và B.Xác định vị trí của A và B trong bảng tuần hoàn.

  (Mình không biết nên áp dụng cách thức gì để giải bài này, mong các bạn giúp giùm)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Minh

  Oxxit của 1 nguyên tố R có phần trăm khối lượng oxi trong phân tử là 50%.Xác định ngto R và CT của oxi ,đây là oxit cao nhát của R.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Trung Thành

  một hợp chất có 1 nguyên tủ Z liên kết với 2 nguyên tủ oxi. nguyên tố oxi chiếm 50% về khối lượng. tính ptk của hợp chất và tìm cthh của hợp chất đó

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lan Anh

  Công thức phân tử của hợp chất khí tạo bởi nguyên tố R và hiđrô là RH3 . Trong oxit mà R có hoá trị cao nhất thì oxi chiếm 74.07% về khối lượng. Nguyên tố R là

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Viết Khánh

  Giup ml với

  X và Y là hai nguyên tố thuộc cùng nhóm A và 2 chu kì liên tiếp trong bảng hệ thống tuần hoàn. Tổng số các hạt mang điện tích trong nguyên tử X và Y là 52.Xác định sso thứ tự của X và Y, nhóm mấy, chu kì mấy?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Sơn Ca

  có hỗn hợp A gồm 2 muối CO3 của 2 kim loại kế tiếp trong phân nhóm 2A . hòa tan 3.6g A trong HCl -> khí B . hấp thụ khí b bởi 3 lít Ca(OH)2 0.015M tạo ra 4g kết tủa . hai kim laoij đó là ???

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bảo Lộc

  hòa tan 3,1 g hổn hợp 2 kim loại nhóm IA thuộc 2 chu kì liên tiếp nhau vào nước thu được 1,12l khí H2. Xác định 2 kim loại đó

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thùy Nguyễn

  Oxit cao nhất của một nguyên tố ứng với công thức R3 . Với hidro, nó tạo hợp chất khí có chứa 94.12%R về khối lượng. Xác định tên nguyên tố

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Chai Chai

  hòa tan hoàn toàn 5,3g hỗn hợp 2 kim loại kiềm thuộc 2 chu kỳ kế tiếp trong \(H_2O\) được 3,7 lít khí \(H_2\)(27,3'C,1atm).Hai kim loại đó là

  A.Na,K

  B.K,Rb

  C.Li,Na

  D.Rb,Cs

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • thu trang

  Hỗn hợp A gồm 2 muối cacbonat của 2 kim loại kế tiếp nhau trong nhóm IIA. Hòa tan hoàn toàn 3.6g hỗn hợp A trong dd HCl thu được khí B, cho toàn bộ lượng khí B hấp thụ hết bởi 3l dd Ca(OH)2 0.015M tgu được 4g kết tủa. Xác định muối cacbonat và khối lượng của mỗi muối trong hỗn hợp A.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thị Lưu

  Thầy cô có thể giúp em bài tập này không ạ Em xin cảm ơn !

  Hòa tan hoàn toàn 4,29 g hai kim loại X,Y ở 2 chu kì và thuộc nhóm IA trong nước (dư), thu được 3,024 lít khí H2 (đktc). Xác định 2 kim loại X,Y ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thị Trang

  cho 12g một kim loại tác dụng hết với nước tạo ra một dung dich bazo và 6.72lit khí Hidro (đktc). Xác định tên kim loại?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • A La

  Hai nguyên tố Q và T thuộc cùng 1 nhóm và ở hai chu kì liên tiếp. Tổng số hạt mang điện trong Q và T là 52.
  a, Hãy xác định Q và T
  b, So sánh tính chất của các oxit cao nhất , hidroxit cao nhất của hai nguyên tố Q và T .giải thích ngắn gọn

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thủy Tiên

  Viết cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố hóa học chưa biết có số hiệu nguyên tử Z là 120 .Cho biết vị trí của nguyên tố đó trong bảng tuần hoàn. Nguyên tố đó có thể là Kim loại hay phi kim, vì sao

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • sap sua

  cho 19.5g nguyên tố kim loại R hòa tan hết trong nước thu được 5,6 lít khí H2 (đktc). xác định kim loại R.

  m.n giúp em với ạ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hoai Hoai

  1. Hòa Tan hết 5,6g 2 kim loại kiềm thuộc 2 chu kì kế tiếp vào H2O dư --> 0,2g khí
  a) Xác định tên 2 KL
  b) tính % m mỗi kim loại

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Đào Thị Nhàn

  Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình e lớp ngoài cùng là ns2np4 . Trong hợp chất khí của nguyên tố X với hiđro , x chiếm 94,12% khối lượng . Phần trăm khối lượng của nguyên tố X trong oxit cao nhất là?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • can chu

  Nguyên tử X có công thức hợp chất với Hiđrô là XH3 . Xác định công thức oxit cao nhất của X

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Xuan Xuan

  Hóa trị của nguyên tố X trong hợp chất khí với hidro bằng 1 . Trong oxit có hóa trị cao nhất của X thì X chiếm 38,8% khối lượng
  a, Xác định nguyên tố X
  b,Y là hợp chất khí của X với hidro . Cho 9,6 g kim loại M tác dụng vừa đủ với 200g dung dịch y 14,6 % tạo ra khí H2 và dung dịch D . Xác định kim loại M và tính nồng độ % của dung dịch D

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lan Anh

  Câu hỏi hay và khó :D

  Bạn nào trả lời chính xác mình xin tặng 2 GP.

  Đề bài như sau :

  X thuộc chu kì 4, Y thuộc chu kì 2 của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. \(I_i\) là năng lượng ion hóa thứ i của một nguyên tử. Thực nghiệm cho biết tỉ số \(\dfrac{I_{k+1}}{I_k}\)của X và Y như sau :

  \(\dfrac{I_{k+1}}{I_k}\) \(\dfrac{I_2}{I_1}\) \(\dfrac{I_3}{I_2}\) \(\dfrac{I_4}{I_3}\) \(\dfrac{I_5}{I_4}\) \(\dfrac{I_6}{I_5}\)
  X 1,94 4,31 1,31 1,26 1,30
  Y 2,17 1,96 1,35 6,08 1,25

  Hãy lập luận để xác định X và Y ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bảo Lộc

  cho các nguyên tố Na, Al, Si

  a/ xếp các nguyên tố trên theo chiều tính kim loại yếu dần

  b/ xếp các hidroxit tương ứng các nguyên tố trên theo chiều tính bazo mạnh dần

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mai Rừng

  cho 7,6g hỗn hợp 2 kim loại nhóm IIA thuộc 2 chu kì kế tiếp trong bảng tuần hoàn tác dụng với dd HCl dư, sau phản ứng thu được 5,6 lít khí(đkc).

  a/ xác định 2 kim loại

  b/ tính khối lượng muối thu được sau phản ứng?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy