YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 4 trang 108 SGK Hóa học 10

Giải bài 4 tr 108 sách GK Hóa lớp 10

Có những sơ đồ phản ứng hóa học sau:

a) Cl2 + H2O → HCl + HClO

b) CaOCl2 + HCl → CaCl2 + Cl2 + H2O

c) Cl2 + KOH → KCl + KClO3 + H2O

d) HCl + KClO3 → KCl + Cl2 + H2O

e) NaClO + CO2 + H2O → NaHCO3 + HClO

f) CaOCl2 → CaCl2 + O2

Cho biết những phản ứng nào là phản ứng oxi hóa – khử? Vai trò các chất tham gia phản ứng oxi hóa – khử. Hoàn thành phương trình hóa học của các phản ứng.

ANYMIND360

Gợi ý trả lời bài 4

Câu a:

\(\mathop {C{l_2}}\limits^0  + {H_2}O \to H\mathop {Cl}\limits^{ - 1}  + H\mathop {Cl}\limits^{ + 1} O\)

\(\begin{array}{*{20}{c}}
{1 \times }\\
\;\\
{1 \times }
\end{array}\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
{\mathop {Cl}\limits^0  \to \mathop {Cl}\limits^{ + 1}  + 1e}\\
\;\\
{\mathop {Cl}\limits^0  + 1e \to \mathop {Cl}\limits^{ - 1} }
\end{array}} \right.\)

⇒ Cl2 vừa là chất oxi hóa vừa là chất khử

Câu b:

\(Ca < \begin{array}{*{20}{c}}
{\mathop {Cl}\limits^{ - 1} \;\;}\\
\;\\
{O\mathop {Cl}\limits^{ + 1} }
\end{array} + 2HCl \to CaC{l_2} + C{l_2} + {H_2}O\)

⇒ CaOCl2: phân tử tự oxi hóa - khử, HCl đóng vai trò môi trường

Câu c:

\(\begin{array}{l}
3\mathop {C{l_2}}\limits^0  + 6KOH \to K\mathop {Cl}\limits^{ - 1}  + K\mathop {Cl}\limits^{ + 5} O + {H_2}O\\
\begin{array}{*{20}{c}}
{1 \times }\\
\;\\
{1 \times }
\end{array}\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
{\mathop {Cl}\limits^0  \to \mathop {Cl}\limits^{ + 5}  + 5e}\\
\;\\
{\mathop {Cl}\limits^0  + 1e \to \mathop {Cl}\limits^{ - 1} }
\end{array}} \right.
\end{array}\)

⇒ Cl2 vừa là chất oxi hóa vừa là chất khử

Câu d:

\(\begin{array}{l}
6H\mathop {Cl}\limits^{ - 1}  \to 2\mathop {Cl}\limits^0  + 2e\\
\mathop {Cl}\limits^{ + 5}  + 6e \to \mathop {Cl}\limits^{ - 1} \;
\end{array}\)

⇒ HCl là chất khử, KClO3 là chất oxi hóa

Câu f:

\(\begin{array}{l}
2CaOC{l_2} \to 2Ca\mathop {C{l_2}}\limits^{ - 1}  + \mathop {{O_2}}\limits^0 \\
Ca < \begin{array}{*{20}{c}}
{\mathop {Cl}\limits^{ - 1} \;\;}\\
\;\\
{\mathop O\limits^{ - 1} \mathop {Cl}\limits^{ + 1} }
\end{array}\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
{\mathop {Cl}\limits^{ + 1}  + 2e \to \mathop {Cl}\limits^{ - 1} }\\
\;\\
{2\mathop O\limits^{ - 2}  \to \mathop {{O_2}}\limits^0  + 4e}
\end{array}} \right.
\end{array}\)

⇒ CaOCl2 phân tử tự oxi hóa - khử

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 4 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 108 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON