• Câu hỏi:

  Với mọi số thực dương \(a\) và \(b\) thỏa mãn \({a^2} + {b^2} = 6ab\), mệnh đề nào dưới đây đúng?

  • A. \({\log _8}(a + b) = 1 + {\log _8}a + {\log _8}b\)
  • B. \({\log _8}(a + b) = \frac{1}{2} + {\log _8}a + {\log _8}b\)
  • C. \({\log _8}(a + b) = \frac{1}{2}(1 + {\log _8}a + {\log _8}b)\)
  • D. \({\log _8}(a + b) = {\log _8}a + {\log _8}b\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC