AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong phản ứng: K2Cr2O7 + HCl → CrCl3 + Cl2 + KCl + H2O
  Số phân tử HCl đóng vai trò chất khử bằng k lần tổng số phân tử HCl tham gia phản ứng. Giá trị của k là

  • A. 3/7. 
  • B. 4/7. 
  • C. 1/7. 
  • D. 3/14.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>