AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thí nghiệm nào sau đây không có khí bay ra?

  • A. Cho Al vào dung dịch HCl đặc nguội, dư. 
  • B. Cho MgO vào dung dịch HCl dư.
  • C. Cho CaOCl2 vào dung dịch HCl đặc dư. 
  • D. Cho NaCl rắn vào dung dịch H2SO4 đặc nóng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>