AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong một phép lai giữa 2 cơ thể bố mẹ (P), thu được F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 3(A-B-) : 3(aaB-) : 1(A-bb) : 1(aabb)

  Tìm kiểu gen của P

  Lời giải tham khảo:

  - Xét riêng sự di truyền của từng cặp tính trạng

  + Tính trạng thứ 1: 1A- : 1aa → kiểu gen của P: Aa × aa

  + Tính trạng thứ 2: 3B- : 1bb → kiểu gen của P: Bb × Bb

  Suy ra 1 bên P mang 2 cặp gen dị hợp và 1 bên mang 1 cặp gen đồng hợp và 1 cặp gen dị hợp

  - Tỉ lệ kiểu hình aabb = \(\frac{1}{8}\)  → bên P mang 2 cặp gen dị hợp cho giao tử ab = \(\frac{1}{4}\) → 2 cặp gen quy định 2 cặp tính trạng nằm trên 2 cặp NST tương đồng và di truyền phân li độc lập

  - Kiểu gen của P: AaBb × aaBb

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>