YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Gen D bị đột biến mất đi 90 nuclêôtít tạo thành gen d. Khi cặp gen Dd tự nhân đôi một lần, môi trường nội bào đã cung cấp 2910 nuclêotit tự do. Trong gen D có A = 30% tổng số nuclêotit của gen, gen d có G = 20% tổng số nuclêotit của gen.

  a) Xác định số nuclêôtít của gen D và số nuclêôtít của gen d

  b) Tế bào chứa cặp gen Dd giảm phân tạo giao tử, giảm phân I phân li bình thường, giảm phân II phân li không bình thường ở tế bào chứa gen d thì có những loại giao tử nào và số lượng từng loại nuclêôtit trong mỗi loại giao tử bằng bao nhiêu?     

  Lời giải tham khảo:

  a) Cặp gen D và d tự nhân đôi 1 lần thì số Nucleotit mà môi trường nội bào cung cấp bằng đúng số Nu của cặp gen đó tức là bằng 2910 Nu

  Theo bài ra, ta có: \(\left\{ \begin{array}{l} D + d = 2910\\ D - d = 90 \end{array} \right. \to \left\{ \begin{array}{l} D = 1500\\ d = 1410 \end{array} \right.\)

  Vậy, số Nu của gen D là 1500 (Nu), gen d là 1410 (Nu)

  b) - Xét gen D: \(A = T = 30\% = \frac{{1500}}{{100}} \times 30 = 450\) (Nu),   \(G = X = 20\% = \frac{{1500}}{{100}} \times 20 = 300\) (Nu)

  - Xét gen d: \(A = T = 30\% = \frac{{1410}}{{100}} \times 30 = 423\)  (Nu), \(G = X = 20\% = \frac{{1410}}{{100}} \times 20 = 282\) (Nu)

  * Cặp Dd giảm phân I bình thường, giảm phân II không bình thường ở tế bào chứa gen d → cho ra 3 loại giao tử: D; dd; 0

  - Giao tử: D có: A =T = 450 (Nu); G = X = 300 (Nu)

  - Giao tử dd có: A = T = 423 x 2= 846 (Nu); G = X = 282 x 2 = 564 (Nu)

  - Giao tử 0 có: A = T = G = X = 0 (Nu)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>