AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ở một loài thực vật, gen A quy định quả tròn là trội hoàn toàn so với gen a quy định quả dài. Cho lai các cây quả tròn với các cây quả dài thu được F1 có tỉ lệ: 75% cây quả tròn : 25% cây quả dài.

  a) Xác định kiểu gen của các cây quả tròn ở thế hệ P và viết sơ đồ lai.

  b) Cho các cây quả tròn ở F1 tự thụ phấn liên tục qua nhiều thế hệ. Số kiểu hình quả dài mong đợi trên các cây F2 là bao nhiêu?

  Lời giải tham khảo:

  a) Kiểu gen các cây quả tròn thế hệ P là:

  - Các cây quả dài thế hệ P có kiểu gen aa → F1 nhận 1 giao tử a từ cây quả tròn ở P. Ở F1 phân tính theo tỉ lệ 3 quả tròn : 1 quả dài → Kiểu gen của F1 là 3Aa: 1aa

  → các cây quả tròn thế hệ P tạo 2 loại giao tử theo tỉ lệ 3A: 1a → Các cây quả tròn thế hệ P gồm 2 kiểu gen theo tỷ lệ 1AA: 1Aa.

  Sơ đồ lai:  P: Các cây quả tròn (AA : Aa) × Các cây quả dài (aa)

                   G:          3A : 1a                                           a

                   F1:                       3Aa : 1aa    (3 quả tròn : 1 quả dài)

  b) Tỉ lệ kiểu hình quả dài mong đợi trên các cây F2:

  - Tính trạng quả được xác định trên cây không cùng thế hệ, quả trên cây F2 thuộc thế hệ F3.

  - F1 quả tròn có kiểu gen Aa, khi tự thụ phấn qua 2 thế hệ thì tỉ lệ kiểu hình quả dài (aa) mong đợi trên các cây F2 là: \(\frac{{1 - {{\left( {\frac{1}{2}} \right)}^2}}}{2} = \frac{3}{8} = 37,5\% \)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA