YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm \(M\left( { - 2;1;0} \right)\) và đường thẳng \(\Delta :\frac{{x - 2}}{1} = \frac{{y - 1}}{{ - 1}} = \frac{{z - 1}}{2}.\) Viết phương trình mặt phẳng (P) qua M và chứa đường thẳng \(\Delta\).

  • A. \(\left( P \right):x - 7y - 4z + 9 = 0\) 
  • B.  \(\left( P \right):3x - 5y - 4z + 9 = 0\)
  • C.  \(\left( P \right):2x - 5y - 3z + 8 = 0\)
  • D. \(\left( P \right):4x - 3y - 2z + 7 = 0\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đường thẳng \(\Delta\) qua \(N(2;1;1)\), vectơ chỉ phương là \(\overrightarrow {{u_\Delta }} = \left( {1; - 1;2} \right)\)

  Gọi \(\overrightarrow {{n_P}}\) là VTPT của mặt phẳng (P)

  Ta có: \(\overrightarrow {MN} = \left( {4;0;1} \right) \)

  \(\Rightarrow \overrightarrow {{n_P}} = \left[ {\overrightarrow {MN} ;\overrightarrow {{u_\Delta }} } \right] = \left( { - 1;7;4} \right)\)

  \(\Rightarrow \left( P \right):x - 7y - 4z + 9 = 0.\)

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 2862

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Phương pháp tọa độ trong không gian

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON