ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong cơ chế điều hòa hoạt động của opêron Lac của vi khuẩn E.coli, giả sử gen Z nhân đôi 1 lần và phiên mã 20 lần. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây đúng?

  • A. Gen điều hòa nhân đôi 2 lần
  • B. Môi trường sống không có lactozơ
  • C. Gen Y phiên mã 20 lần
  • D. Gen A phiên mã 10 lần

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  TH1: Cây đồng hợp trội:AABBDD × aabbdd → 100% cây hoa tím

  TH2: dị hợp 1 cặp gen (AaBBDD; AABbDD; AABBDd) ×aabbdd → 1 tím: 1 trắng

  TH3: dị hợp 2 cặp gen:(AaBbDD; AABbDd; AaBBDd) ×aabbdd →1 tím: 3 trắng

  TH4: dị hợp 3 cặp gen: AaBbDd ×aabbdd →1 tím: 7 trắng

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 75985

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON