ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Tính thể tích V của khối tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường \(y = 0,\,y = x\sqrt {\ln (x + 1)}\) và x = 1 xung quanh trục Ox.

  • A. \(V = \frac{\pi }{{18}}(12\ln 2 - 5)\) 
  • B. \(V = \frac{{5\pi }}{{18}}\) 
  • C. \(V = \frac{{5\pi }}{{6}}\) 
  • D. \(V = \frac{\pi }{6}(12\ln 2 - 5)\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  \(V = \pi \int\limits_0^1 {{x^2}\ln (x + 1)dx}\)

  Đặt: \(\left\{ \begin{array}{l} u = \ln (x + 1)\\ dv = {x^2}dx \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} du = \frac{1}{{x + 1}}dx\\ v = \frac{1}{3}{x^3} \end{array} \right.\)

  Vậy:

  \(\begin{array}{*{20}{l}}
  \begin{array}{l}
  V = \pi \left[ {\left. {\frac{{{x^3}}}{3}\ln (x + 1)} \right|_0^1 - \frac{1}{3}\int\limits_0^1 {\frac{{{x^3}}}{{x + 1}}dx} } \right]\\
   = \pi \left[ {\frac{1}{3}\ln 2 - \int\limits_0^1 {\left( {\frac{{{x^3} + 1}}{{x + 1}} - \frac{1}{{x + 1}}} \right)dx} } \right]
  \end{array}\\
  \begin{array}{l}
   = \pi \left[ {\frac{1}{3}\ln 2 - \int\limits_0^1 {\left( {({x^2} - x + 1) - \frac{1}{{x + 1}}} \right)dx} } \right]\\
   = \frac{\pi }{{18}}(12\ln 2 - 5).
  \end{array}
  \end{array}\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

NONE