AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tính khoa học của nền văn hóa đối lập với những vấn đề gì trong văn hóa?

  • A. Phản tiến bộ
  • B.  Quan điểm duy tâm
  • C. Quan niệm thần bí, mê tín, dị đoan
  • D. Tất cả những vấn đề trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>