AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Theo quan niệm của chủ tịch Hồ Chí Minh, trong sự nghiệp cách mạng nói chung và trong xây dựng CNXH nói riêng, vị trí của CON NGƯỜI phải đặt ở chỗ nào trong quá trình phát triển?

  • A. Đầu tiên
  • B. Sau cùng
  • C. Vừa đầu tiên,vừa sau cùng của quá trình phát triển   
  • D. Vị trí trung tâm của quá trình phát triển

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>