YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Ở một loài thực vật lưỡng bội, xét 2 cặp gen (A, a; B, b) phân li độc lập cùng quy định màu sắc hoa. Kiểu gen có cả 2 loại alen trội A và B cho kiểu hình hoa đỏ, kiểu gen chỉ có 1 loại alen trội A cho kiểu hình hoa vàng, các kiểu gen còn lại cho kiểu hình hoa trắng. Cho cây hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu được F1 gồm 3 loại kiểu hình. Biết rằng không xảy ra đột biến, sự biểu hiện của gen không phụ thuộc vào môi trường. Theo lí thuyết, trong các kết luận sau, có bao nhiêu kết luận phù hợp với kết quả của phép lai trên?

  (1) Số cây hoa trắng có kiểu gen dị hợp tử ở F1 chiếm 12,5%.

  (2) Số cây hoa trắng có kiểu gen đồng hợp tử ở F1 chiếm 12,5%.

  (3) F1 có 3 loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa trắng.

  (4) Trong các cây hoa trắng ở F1, cây hoa trắng đồng hợp tử chiếm 25%. 

  • A. 4
  • B. 1
  • C. 2
  • D. 3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  A-B- : Đỏ ; A-bb : vàng ; aaB- + aabb : trắng.

  P đỏ (A-B-) tự thụ phấn → F1: 3 loại kiểu hình → F1 dị hợp về 2 cặp gen (AaBb).

  P: AaBb x AaBb → 9A-B- (đỏ) : 3A-bb (vàng) : 4(1aaBB + 2aaBb + 1aabb) trắng.

  → (1), (2), (3) đúng ; (4) sai vì hoa trắng hợp đồng = 2/4 = 50% tổng số hoa trắng.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 122137

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Tính quy luật của hiện tượng di truyền

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON