AMBIENT
 • Exercise 2: Choose the best clause or phrase to complete the following sentence.

  Câu hỏi:

  The Old Man and the Sea is a novel of just over 100 pages in length by Ernest Hemingway, ________.

  • A. who should have written it and published it in 1952
  • B. it was written in Cuba in 1951 and it was published in 1952
  • C. which must have written and published in 1952
  • D. written in Cuba in 1951 and published in 1952

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>