• Câu hỏi:

  Tập xác định của hàm số \(y = \ln \frac{{{{\left( {2x - 5} \right)}^3}{{\left( {x - 7} \right)}^2}}}{{12 - x}}\) chứa bao nhiêu số nguyên ?

  • A. 8
  • B. 9
  • C. 10
  • D. 11

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hàm số đã cho xác định khi

  \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
  {\frac{{{{\left( {2x - 5} \right)}^3}{{\left( {x - 7} \right)}^2}}}{{12 - x}} > 0}\\
  {x \ne 12}
  \end{array}} \right. \Leftrightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
  {x \ne 7;x \ne \frac{5}{2};x \ne 12}\\
  {\left[ {\begin{array}{*{20}{c}}
  {\frac{5}{2} < x < 12}\\
  {x > 12;x < \frac{5}{2}\left( l \right)}
  \end{array}} \right.}
  \end{array} \Leftrightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
  {x \ne 7}\\
  {\frac{5}{2} < x < 12}
  \end{array}} \right.} \right.\) 

  Trong khoảng đó có tám số nguyên. Đáp án A.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC