• Câu hỏi:

  Đường thẳng \(y =  - 2x + 2\) cắt đồ thị hàm số \(y = {x^3} - 5{x^2} + 7x - 3\) tại điểm có tung độ là

  • A. \({y_0} = 0\)
  • B. \({y_0} = 1\)
  • C. \({y_0} = 2\)
  • D. \({y_0} = -2\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Phương trình hoành độ giao điểm của hai đồ thị là

  \( - 2x + 2 = {x^3} - 5{x^2} + 7x - 3 \Leftrightarrow x = 1 \Rightarrow y = 0\)

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC