YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Sau khi chỉnh sửa xong khung hình nháy nút  để:

  • A. bỏ qua các thay đổi và quay lại màn hình chính của phần mềm
  • B. cập nhật thay đổi 
  • C. sao chép hoặc di chuyển khung hình
  • D. Tất cả ý trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Sau khi chỉnh sửa xong khung hình nháy nút  để cập nhật thay đổi 

  ATNETWORK

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON