YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sai trong các phát biểu sau khi nói về mẫu hỏi?

  • A. Biểu thức số học được sử dụng để mô tả các trường tính toán
  • B. Biểu thức logic được sử dụng khi thiết lập bộ lọc cho bảng, thiết lập điều kiện lọc để tạo mẫu hỏi
  • C. Hằng văn bản được viết trong cặp dấu nháy đơn
  • D. Hàm gộp nhóm là các hàm như: SUM, AVG, MIN, MAX, COUNT

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hằng văn bản được viết trong cặp dấu nháy kép.

  Đáp án: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 348482

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF