YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Ở một loài thực vật, tính trạng chiều cao cây do 4 cặp gen (A,a;B,b; D,d; H,h) quy định. Trong mỗi kiểu gen, mỗi alen trội làm cho cây cao thêm 5cm, cây cao nhất có chiều cao 180cm. cho cây cao nhất lai với cây thấp nhất thu được F1; cho cây F1 lai với cây có kiểu gen AaBbDDHh, tạo ra đời con F2. Trong số các cây F2 thì tỷ lệ kiểu hình cây cao 165cm là

  • A. 27/128
  • B. 21/43
  • C. 35/128
  • D. 16/135

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  P: AABBDDHH × aabbddhh →F1: AaBbDdHh

  AaBbDdHh × AaBbDDHh; ta thấy có 1 cặp gen đồng hợp trội

  Cây cao 165cm có(180- 165)/5 = 5 alen trội

  Vậy tỷ lệ cần tính là: \(\frac{{C_7^4}}{{{2^7}}}{\rm{ = }}\frac{{35}}{{128}}\)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 75749

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON