ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nhận xét nào dưới đây về cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là không đúng?

  • A. Đây là cuộc cách mạng bạo lực dựa vào lực lượng chính trị là chủ yếu
  • B. Đây là cuộc cách mạng giải phóng dân tộc có tính chất dân chủ điển hình
  • C. Đây là cuộc cách mạng giải phóng dân tộc bằng phương pháp bạo lực
  • D. Đây là cuộc cách mạng giải phóng dân tộc có tính chất nhân dân sâu sắc

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Phương pháp: đánh giá, nhân xét

  Cách giải:

  • Đáp án A: Cách mạng tháng Tám là cuộc cách mạng bạo lực và sử dụng lực lượng chính trị là chủ yếu. Lực lượng chính trị đóng vai trò quyết định thắng lợi của cách mạng tháng Tám.
  • Đáp án B: cách mạng tháng Tám không mang tính chất dân chủ điển hình bởi nhiệm vụ của cách mạng là đánh đổ đế quốc và phong kiến, giải phóng dân tộc. Giải quyết nhiệm vụ dân chủ cũng thể hiện tính dân tộc những nhiệm vụ dân chủ không phải là vấn đề hàng đầu cần phải giải quyết.
  • Đáp án C: cách mạng tháng Tám là cuộc cách mạng giải phóng dân tộc bằng bạo lực, đánh đồ thực dân Pháp, giành độc lập dân tộc.
  • Đáp án D: tính nhân dân của cách mạng tháng Tám thể hiên ở việc đoàn kết toàn dân cũng đấu tranh chống Pháp trog một mặt trận đấu tranh chung (Mặt trận Việt Minh), mục tiêu của cách mạng tháng Tám đã duợc đề ra từ Cuong lĩnh chính trị đầu tiên: “tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để tiến tới xã hội cộng sản”.
  ADSENSE

Mã câu hỏi: 32002

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG - Lịch sử

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON