AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nhận định nào sau đây là đúng?

  • A. Các chất có công thức phân tử C2H4O2 đều tham gia phản ứng tráng bạc.
  • B. Phản ứng tráng bạc có thể phân biệt được mantozơ và saccarozơ.
  • C. Chỉ có anđehit mới tham gia phản ứng tráng bạc.
  • D. Cho a mol anđehit đơn chức tham gia phản ứng tráng bạc thì luôn thu được 2a mol Ag.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>