AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hòa tan một muối X vào nước được dung dịch A. Biết:
  - Nhỏ dung dịch NaOH vào A, thu được kết tủa xanh;
  - Nhỏ dung dịch BaCl2 dư vào A, thu được kết tủa trắng. Kết tủa này không tan trong axit HNO3. Muối X là

  • A. MgSO4. 
  • B. CuSO4. 
  • C. Cu(NO3)2. 
  • D. Fe2(SO4)3.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>