AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hai chất nào sau đây là đồng phân của nhau?

  • A. Etylen glicol và glixerol. 
  • B. Glucozơ và fructozơ.
  • C. Tinh bột và xenlulozơ. 
  • D. Ancol etylic và axit fomic.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>