AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chất nào dưới đây không tham gia phản ứng tráng gương?

  • A. Glucozơ. 
  • B. Etanal. 
  • C. Etyl fomat. 
  • D. Anilin.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>