AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nguyên tử Plutoni  \(_{94}^{240}\textrm{Pu}\) có khối lượng 240,0538u. Biết khối lượng electron me = 5,486.10-4u. Khối lượng của hạt nhân \(_{94}^{240}\textrm{Pu}\) bằng

  • A. 240,0533u. 
  • B. 239,9221u.  
  • C. 239,9737u
  • D. 240,0022u.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ta có:

  Khối lượng nguyên tử: 94mp + 146mn + 94me
  Khối lượng hạt nhân: 94mp + 146mn
  \(\Rightarrow m_{Pu}=240,0538u-94\times 5,486.10^{-4}=240,0022u\)
  \(\Rightarrow\) 
  Chọn câu D.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>