• Câu hỏi:

  Biết vận tốc ánh sáng  trong chân không c = 3.108m/s.Theo hệ thức Anhxtanh giữa năng lượng và  khối lượng thì vật có khối lượng 0,002 g có năng lượng  nghỉ bằng

  • A. 18.1010 J. 
  • B. 18.10J.   
  • C. 18.10J.
  • D. 18.10J.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ta có:
  \(c=3.10^{8}.\frac{m}{c},\, \, \, m_{0}=0,002(g)=2.10^{-6}(kg)\)
  \(E_{0}=m_{0}.c^{2}=18.10^{10}J\)
  \(\Rightarrow\) Chọn câu A.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC