AMBIENT
 • Exercise 2: Choose a, b, c, or d that best completes each unfinished sentence

  Câu hỏi:

  New Zealand _______ 1,000 miles southeast of Australia.

  • A. lies about
  • B. is lain
  • C. is lying 
  • D. is laid about

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>