• Câu hỏi:

  Một sóng ngang truyền dọc theo trục Ox có phương trình  \(u = 2\cos \left( {4\pi t - 6\pi x} \right)\left( {cm} \right)\) (t tính bằng s, x tính bằng m). Khi gặp vật cản cố định, sóng phản xạ có tần số bằng

  • A. 3Hz
  • B. 2Hz
  • C. \(4\pi \) Hz
  • D. \(6\pi \) Hz

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Tần số của sóng phản xạ bằng tần số sóng tới   \(f = \frac{\omega }{{2\pi }} = 2Hz\)

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC