• Câu hỏi:

  Một sợi dây đàn hồi  OM = 90 cm  có hai đầu cố định. Khi được kích thích thì trên dây xảy ra  sóng dừng với 3 bó sóng, biên độ tại bụng là 3cm . Tại N gần O nhất có biên độ dao động 1, 5 cm . Khoảng cách từ O đến vị trí cân bằng của N nhận giá trị nào sau đây?

  • A. 2,5 cm.
  • B. 10 cm.
  • C. 5 cm.
  • D. 7, 5 cm.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  \(\frac{\lambda }{2} = \frac{{90}}{3} = 30cm \to \lambda  = 60cm\) . O là nút sóng.

  Tại điểm N gần O nhất có biên độ 1,5 cm thì khoảng cách ON được xác định theo công thức:

  \({A_N} = 3\sin \left( {\frac{{2\pi .ON}}{\lambda }} \right) \to ON = \frac{\lambda }{{12}} = 5cm\)

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC