YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Một sóng âm có tần số f = 100 Hz truyền hai lần từ điểm A đến điểm B trong không khí. Lần thứ nhất vận tốc truyền sóng là v1 = 330 m/s, lần thứ hai do nhiệt độ tăng lên nên vận tốc truyền sóng là v2 = 340 m/s. Biết rằng trong hai lần thì số bước sóng giữa hai điểm vẫn là số nguyên nhưng hơn kém nhau một bước sóng. Khoảng cách AB là

  • A. 2250 m 
  • B. 112,2 m
  • C. 1122 m
  • D. 225 m

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta có: \(AB = n.\lambda\) với n là số bước sóng; λ là bước sóng, tần số của sóng không đổi là f. 
  Lần truyền thứ nhất: \(AB = n_1.\lambda 1 = n_1v_1/ f\)
  Lần truyền thứ hai: \(AB = n_2.\lambda 2 = n_2v_2/ f\)
  \(\Rightarrow n_1v_1 = n_2v_2 \Rightarrow n_1= \frac{v_2}{v_2 - v_1}\)
  \(\Rightarrow AB = \frac{v_1v_2}{f(v_2 - v_1)} = 112,2 (m)\)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 16931

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Sóng cơ và sóng âm

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON