YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Một sóng cơ học truyền trên một sợi dây từ nguồn O đến điểm M, phương trình dao động tại O là \({u_0} = 5\sin \pi t/2\left( {cm} \right)\) . Ở thời điểm t (s), li độ của phần tử tại M là 3 cm thì ở điểm t + 6  (s), li độ của phần tử tại M là:

  • A. 3cm
  • B. -3cm
  • C. 4cm
  • D. -4cm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  \(T = \frac{{2\pi }}{\omega } = 4s \to 6s = 1,5T = T + \frac{T}{2}\)

  →  Li độ của điểm M tại hai thời điểm t và t+6s ngược pha nhau 

  \( \to {u_{M\left( {t + 6} \right)}} =  - {u_{M\left( t \right)}} - 3cm\)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 16933

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Sóng cơ và sóng âm

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON