In the last hundred years, traveling _______ much easier and more comfortable

 • Exercise 2: Choose the correct verbs for the right sentences.

  Câu hỏi:

  In the last hundred years, traveling _______ much easier and more comfortable.

  • A. becomes 
  • B. has become
  • C. became
  • D. will become 
  trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án bên dưới

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B.

  has become: thì hiện tại hoàn thành, diễn tả sự việc xảy ra ở quá khứ và còn tiếp diễn tới hiện tại và tương lai.

  Dịch: Trong vòng 100 năm, du lịch càng ngày càng trở nên dễ dàng và thoải mái. 

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

Được đề xuất cho bạn

CÂU HỎI KHÁC