YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Hòa tan hoàn toàn 11,6 gam hỗn hợp Fe và Cu và 700ml HNO3 1M, thu được dung dịch X và m gam hỗn hợp khí Y (không còn sản phẩm khử khác). Cho 0,5 mol KOH vào dung dịch X thu được kết tủa Z và dung dịch E. Nung kết tủa Z trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được 16 gam chất rắn. Cô cạn dung dịch E thu được chất rắn F. Nung chất rắn F đến khối lượng không đổi thu được 41,05 gam chất rắn. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây? 

  • A. 11
  • B. 9
  • C. 10
  • D. 12

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  + Ta có: 56nFe + 64nCu = 11,6 và 80nFe + 80nCu = 16

  → nFe = 0,15 mol và nCu = 0,05 mol

  + Ta có: nKNO2 + nKOH = 0,5 và 85nKNO2 + 56nKOH = 41,05 

  → nKNO2 = 0,45 mol và nKOH = 0,05 mol

  → BTNT(N): nN(Y) = 0,25 mol

  + Đặt nFe2+ = x mol, nFe3+ = y mol, ta có: x + y = 0,15 và 2x + 3y + 2.0,05 = 0,45 → x = 0,1 và y = 0,05

  BT electron: nO(Y) = [ 5.0,25 - (2.0,1 + 3.0,05 + 2.0,05)] : 2 = 0,4 mol → mY = 9,9 gam

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 79449

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON