ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hỗn hợp X gồm alanin và axit glutamic . Cho m gam X tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH (dư), thu được dung dịch Y chứa (m+44) gam muối. Mặt khác, nếu cho m gam X tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl, thu được dung dịch Z chứa (m+54,75) gam muối. Giá trị của m là 

  • A. 162,5
  • B. 165,6
  • C. 123,8
  • D. 171,0

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  \(R(NH_{2})(COOH)\rightarrow R(NH_{2})(COONa)\)
  \(a\hspace{130}a\)
  \(R'(NH_{2})(COOH)_{2}\rightarrow R'(NH_{2})(COONa)_{2}\)
  \(b\hspace{130}b\)
  \(\left\{\begin{matrix} \Delta m_{1}=44=22a+44b\\ \Delta m_{2}=36,5a+36,5b \end{matrix}\right.\Rightarrow \left\{\begin{matrix} a=1mol\\b=0,5mol \end{matrix}\right.\)
  m = 89.1 + 147.0,5 = 162,5 (g)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 23804

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Amin, Amino axit, Protein

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF