• Câu hỏi:

  Cho 100 ml dd amino axit X nồng độ 0,2M tác dụng vừa đủ với 80 ml dd NaOH 0,25M, thu được dd Y. Biết Y phản ứng tối đa với 120 ml dd HCl 0,5M, thu được dd chứa 4,71 gam hỗn hợp muối. Công thức của X là

  • A. H2NC3H5(COOH)2                        
  • B. (H2N)2C2H3COOH
  • C. (H2N)2C3H5COOH                       
  • D. H2NC3H6COOH

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  \(\left.\begin{matrix} n_{X}=0,02mol\\n_{NaOH}=0,02mol \end{matrix}\right\}\rightarrow Y\overset{HCl}{\rightarrow}\)
  \(n_{HCl}=0,06mol\)
  nNaOH = nX  \(\Rightarrow\) Có 1 ( COOH)
  \(R(NH_{2})_{x}COOH:0,02\)
  \(NaOH:0,02\)
  \(HCl:0,06mol\)
  \(OH^{-}+H^{+}\rightarrow H_{2}O\)
  \(0,02\rightarrow 0,02\hspace{10}0,02\)
  \(\Rightarrow 0,02x=0,06-0,02=0,04\)
  \(\Rightarrow x=2\)
  \(0,02(R+32+45)+0,02.40+0,06.36,5-0,02.18=4,71(g)\)
  \(\Rightarrow R=27(C_{2}H_{3})\)
  \(C_{2}H_{3}(NH_{2})_{2}COOH\)

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC