AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Dung dịch X gồm CuCl2 0,2M; FeCl2 0,3M; FeCl3 0,3M. Cho m (g) bột Mg vào 100ml dung dịch X khuấy đều đến khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch B. Thêm dung dịch KOH dư vào B được kết tủa D. Nung D trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 5,4 g chất rắn E. Giá trị của m là:

  • A. 2,88.
  • B. 0,84.
  • C. 0,84.
  • D. 1,44.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Nếu không có kim loại thoát ra
  ⇒ Chất rắn gồm Fe2O3; MgO, CuO
  Lại có: \(m_{Fe2O3} + m_{CuO} = 0,03 \times 160 + 0,02 \times 80 = f6,4g >5,4\)
  ⇒ Cu2+ giả sử phản ứng mất x mol
  Mg + 2Fe3+ → Mg2+ + 2Fe2+
  Mg + Cu2+ → Mg2+ + Cu
  ⇒ nMg pứ = (0,015 + x) mol
  ⇒ chất rắn gồm: 0,03 mol Fe2O3; (0,02 - x) mol CuO; (0,015 + x) mol MgO
  ⇒ x = 0,04 mol
  ⇒ nFe pứ = 0,055 mol ⇒ m = 1,32 g

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>