YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Đốt cháy hoàn toàn 10 ml một este cần 45 ml O2 thu được VCO2 : VH2O = 4:3 . Ngưng tụ sản phẩm cháy thấy thể tích giảm 30 ml. Các thể tích đo ở cùng điều kiện. Công thức của este đó là:

  • A. C4H6O2    
  • B. C4H6O4   
  • C. C4H8O2   
  • D. C8H6O4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Khi ngưng tụ sản phẩm cháy thấy thể tích giảm 30ml , vậy thể tích giảm chính là thể tích của nước.

  \( \to {\rm{ }}{V_{{H_2}O}}{\rm{ }} = {\rm{ }}30ml{\rm{ }} \to {\rm{ }}{V_{C{O_2}}} = {\rm{ }}40ml\)

  10 ml este X + 45ml O2→40 ml CO2+ 30ml H2O

  Áp dụng định luật bảo toàn nguyên tố ta có:

  \({V_O}{\rm{ }} = {\rm{ }}2.40{\rm{ }} + 30{\rm{ }} - {\rm{ }}45.2{\rm{ }} = {\rm{ }}20{\rm{ }}ml\)

  Gọi CT este là CxHyOz

   Ta có:  \(x = 40:10 = 4;{\rm{ }}y = (30.2):10 = 6;{\rm{ }}z = 20:10 = 2\)

  Vậy CTPT của X là C4H6O2

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 83076

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON