AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm nào sau đây không đúng với xu hướng di truyền của quần thể tự thụ phấn? 

  • A. Quần thể dần phân hóa thành các dòng thuần khác nhau.
  • B. Thành phần kiểu gen thay đổi theo hướng tăng dần tỷ lệ kiểu gen đồng hợp tử.
  • C. Tần số tương đối của các alen không thay đổi.
  • D. Cấu trúc di truyền của quần thể duy trì ổn định qua các thế hệ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>