AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một gen có 1500 cặp nuclêôtit, số nuclêôtit loại G chiếm 20% tổng số nuclêôtit của gen. Mạch 1 của gen có 300 nuclêôtit loại T và số nuclêôtit loại X chiếm 30% tổng số nuclêôtit của mạch. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

  I. Mạch 1 của gen có A/G = 4.                      II. Mạch 1 của gen có (T+X)/(A+G) = 1.

  III. Mạch 2 của gen có A/X = 2.                   IV. Mạch 2 của gen có (A+X)/(T+G) =1. 

  • A. 4
  • B. 1
  • C. 2
  • D. 3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Gen có 1500 cặp Nu → tổng số Nu của gen là: 1500.2 = 3000 Nu

  Số Nu mỗi loại của gen ban đầu là: A = T = 30%.3000 = 900 Nu

  G = X = 20%.3000 = 600 Nu

  Xét mạch 1: T1 = 300 → A1 = 900 - T1 = 600 Nu

  X1 = 30%.1500 = 450; G1 = 600 - 450 = 150 Nu

  Theo nguyên tắc bổ sung ta có: A2 = T1 = 300; T2 = A1 = 600; G2 = X1 = 450; X2 = G1 = 150

  Xét các phát biểu của đề bài:

  + I Đúng. Tỉ lệ A1/G1 = 600/150 = 4

  + II Đúng. Mạch 1 của gen có (T1+X1)/(A1+G1) = (300 + 450)/(600 + 150) = 1

  + III Đúng. Mạch 2 của gen có A2/X2 = 300/150 = 2

  + IV Sai. Mạch 2 của gen có (A2+X2)/(T2+G2) = (300 + 150)/(600 + 450) khác 1

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>