YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác đều cạnh a. Biết AC’ tạo với mặt phẳng (A'B'C) một góc 600 và AC' = 4a. Tính thể tích V của khối đa diện ABCB’C’.

  • A. \(V = {a^3}\)
  • B.  \(V = \frac{{{a^3}}}{3}\) 
  • C.  \(V = \frac{{2{a^3}}}{3}\)
  • D.  \(V = 3a^3\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ta có:

  \({V_{A.A'B'C'}} + {V_{A.BCC'B'}} = {V_{ABC.A'B'C'}}\)

  \(\begin{array}{l}
   \Rightarrow {V_{A.BCC'B'}} = {V_{ABC.A'B'C'}} - \\
  \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\frac{1}{3}.{V_{ABC.A'B'C'}}
  \end{array}\)

  \(= \frac{2}{3}{V_{ABC.A'B'C'}}\)

  Gọi H là hình chiếu của A trên mặt phẳng 

  \(\Rightarrow \widehat {\left( {AC';\left( {A'B'C'} \right)} \right)}= \widehat {AC'H} = {60^0}\)

  Khi đó

  \(\sin \widehat {AC'H} = \frac{{AH}}{{AC'}} \)

  \(\Rightarrow AH = \sin {60^0}.4a = 2a\sqrt 3\)

  \(\Rightarrow {V_{ABC.A'B'C'}} = AH.{S_{\Delta A'B'C'}}\)
  \(= 2a\sqrt 3 .\frac{{{a^2}\sqrt 3 }}{4} = \frac{{3{a^3}}}{2}\)

  Vậy thể tích của khối đa diện cần tìm là: 

  \({V_{A.BCC'B'}} = \frac{2}{3}.{V_{ABC.A'B'C'}}\)

  \(= \frac{2}{3}.\frac{{3{a^3}}}{2} = {a^3}\).

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 2902

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Khối đa diện

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF