• Câu hỏi:

  Cho các đặc điểm sau:

  (1) Nồng độ CO2 mà tại đó cây bắt đầu ngừng quang hợp.
  (2) Nồng độ CO2 mà tại đó cây bắt đầu quang hợp.
  (3) Nồng độ CO2 mà tại đó cường độ quang hợp bằng cường độ hô hấp.
  (4) Nồng độ CO2 mà tại đó cường độ quang hợp lớn hơn hô hấp.

  Số phương án không đúng về điểm bù CO2 của quang hợp:

  • A. 3
  • B. 1
  • C. 2
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Những phương án sai là:

  (1) Nồng độ CO2 mà tại đó cây bắt đầu ngừng quang hợp.

  (2) Nồng độ CO2 mà tại đó cây bắt đầu quang hợp.

  (4) Nồng độ CO2 mà tại đó cường độ quang hợp lớn hơn hô hấp.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC