• Câu hỏi:

  Chất ra khỏi chu trình Canvin làm nguyên liệu khởi đầu tổng hợp glucôzơ?

  A. .             B. .
  C. 

  • A. Aldêhyt photphoglixêric (AlPG)
  • B. Ribulôzơ 1,5 diphotphat
  • C. Axit photphoglixêric (APG)
  • D. Axit oxaloaxetic (AOA)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  AlPG là một triôzơ-photphat đi ra khỏi chu trình Canvin để tổng hợp nên đường 6 cacbon.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC