• Câu hỏi:

  Mối quan hệ giữa nước với quang hợp được biểu hiện ở:

  (1) Thoát hơi nước ảnh hưởng tới sự đóng mở của khí khổng. Do đó ảnh hưởng đến lượng CO2 đi vào lục lạp.
  (2) Nước ảnh hưởng tới tốc độ sinh trưởng nên ảnh hưởng tới kích thước bộ lá.
  (3) Nước là nguyên liệu trực tiếp cung cấp cho quá trình quang hợp.
  (4) Thoát hơi nước làm giảm nhiệt độ của lá.

  Phương án đúng là:

  • A. (1), (2), (3)
  • B. (2), (3), (4)
  • C. (3), (4)
  • D. (1), (2), (3), (4)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  (1) Cường độ thoát hơi nước quá cao sẽ làm giảm cường độ CO2 đi vào lá.

  (2) Nước là nhân tố ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng do vậy ảnh hưởng đến quá trình quang hợp.

  (3) Nước là nguyên liệu trực tiếp trong quá trình quang phân li nước.

  (4) Nhiệt độ có ảnh hưởng đến quá trình thoát hơi nước do đó ảnh hưởng đến quang hợp.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC