YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Chất nào sau đây phản ứng với Cu(OH)/NaOH tạo dung dịch màu tím?

  • A. Anbumin.
  • B. Glucozơ.
  • C. Glyxyl alanin.
  • D. Axit axetic.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  - Khi cho Anbumin (protein có trong lòng trắng trứng) phản ứng với Cu(OH)tạo dung dịch màu tím.

  ATNETWORK

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON