ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Giải thích vì sao khi nấu canh cua thì có gạch cua nổi lên?

  • A. Vì xảy ra phản ứng thủy phân Protein
  • B. Do protein nhẹ hơn nước nên nổi lên trên.
  • C. Do sự đông tụ Protein
  • D. Do sự đông tụ Lipit
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1