AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chỉ dùng Cu(OH)2/OH- có thể phân biệt được tất cả các dung dịch riêng biệt sau 

  • A. Glucozơ, lòng trắng trứng, glixerin (glixerol), ancol etylic
  • B. Glucozơ, matozơ, glixerin (glixerol), anđehit axetic
  • C. Lòng trắng trứng, glucozơ, fructozơ, glixerin (glixerol)
  • D. Saccarozơ, glixerin (glixerol), andehit axetic, ancol etylic

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  +Cu(OH)⇒ Lòng trắng trứng

                 ⇒C2H5OH

  RANDOM

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>