AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Bản chất của nhà nước vô sản, những nguyên tắc cơ bản trong xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam?

  Lời giải tham khảo:

  Khái niệm:

  Nhà nước là tổ chức chính trị của giai cấp thống trị về kinh tế nhằm bảo vệ trật tự hiện hành và đàn áp sự phản kháng của giai cấp khác.

  Bản chất của Nhà nước vô sản:

  Tức là mọi quyền lực thuộc về nhân dân dân (là nhà nước của giai cấp công nhân nhưng mà phải liên minh với giai cấp và các tầng lớp khác, đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng).

  Hiểu thế nào? Nghĩa là dân có quyền lực cao nhất, vì tính giai cấp và tính nhân dân thống nhất với nhau. Cụ thể là lợi ích của giai cấp vô sản thống nhất với lợi ích của nhân dân lao động vì thế Nhà nước vô sản hoạt động bảo vệ lợi ích của giai cấp vô sản và cũng bảo vệ lợi ích nhân dân lao động, đảng ta gọi là Nhà nước của dân, do dân, vì dân.

  Sự khác nhau giữa nhà nước vô sản với nhà nước tư sản?

  • Vô sản: cơ sở CNXH thuộc về nhân dân, nhà nước quản lý, do đó không có sự đối kháng giai cấp.
  • Tư sản: cơ sở TBCN thuộc về tư nhân.

  Những nguyên tắc cơ bản trong xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam:

  Xây dựng nhà nước dưới hình thức nhà nước pháp quyền

  Trong bối cảnh hiện nay, việc xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa, chế độ dân chủ XHCN ở nước ta là một quá trình lâu dài với chủ trương của Đảng là dân chủ hóa xã hội, dân chủ hóa tổ chức và phương thức hoạt động của Nhà nước gắn liền với quá trình đổi mới căn bản tổ chức và hoạt động của Nhà nước. Việc xây dựng cần có sự chuẩn bị về lý luận, thận trọng trong từng bước đi tránh nôn nóng, chủ quan.

  Đặc trưng cơ bản của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay:

  • Nhà nước của dân, do dân, vì dân, tất cả quyền lực thuộc về nhân dân
  • Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong thực hiện ba quyền lập, hành, tư pháp.
  • Được tổ chức và động trên cơ sở hiến pháp và pháp luật.
  • Tôn trọng và đảm bảo quyền con người, quyền công dân.
  • Do Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo, đảm bảo sự giám sát của nhân dân, sự phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của mặt trận.

  Phát huy chức năng xã hội trên cơ sở đảm bảo sự thống nhất giữa tính giai cấp và tính xã hội của Nhà nước.

  • Xây dựng kiểu tổ chức lao động xã hội cao hơn vì lợi ích và sự tiến bộ của xã hội và quảng đại quần chúng lao động.
  • Sứ mệnh của Nhà nước xã hội chủ nghĩa là nhà nước có khả năng thực hiện tốt chức năng xã hội.

  Để thực hiện được điều đó cần:

  • Giải quyết đúng đắn mối quan hệ giưa Nhà nước với thị trường. Tức là NN quản lý điều hành nền kt bằng Pháp luật, quy hoạch, kế hoạch và các công cụ điều tiết trên cơ sở tôn trọng các quy luật thị trường. Tăng cường công tác giám sát, nhất là thị trường tài chính
  • Xây dựng đồng bộ, nâng cao chất lượng và tổ chức thực hiện có hiệu quả hệ thống pháp luật…
  • Xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, bảo đảm tính thống nhất, hiệu quả…

  Xây dựng Nhà nước gắn liền với cuộc đấu tranh ngăn ngừa, khắc phục bệnh quan liêu.

  • Tích cực phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, xem bệnh quan liêu là nguy cơ lớn, do đó cần phải quyết tâm đấu tranh phòng chống căn bệnh này nhằm xây dựng bộ máy lãnh đạo và quản lý trọng sạch, vững mạnh, khắc phục một trong những nguy cơ lớn đe dọa sự sống còn của chế độ ta.

  Để NN ta thực sự là NN pháp quyền của dân, do dân và vì dân, trong giai đoạn trước mắt chúng ta phải thực hiện đồng bộ một loạt nhiệm vụ sau:

  • Đổi mới nâng cao chất lượng công tác lập pháp và giám sát tối cao của quốc hội đối với toàn bộ hoạt động của NN, cải cách nền hành chính NN, bao gồm cải cách thể chế hành chính, tổ chức bộ máy và kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức, cải cách và hoạt động tư pháp.
  • Đẩy mạnh đấu tranh chống bệnh quan liêu, tham nhũng trong bộ máy, mặt khác cần phải kết hợp những biện pháp có tầm chiến lược nhằm vừa hoàn thiện cơ chế chính sách, kiện toàn tô chức xử lý nhiệm kịp thời mọi vi phạm, tội phạm.
  • Bằng việc thực hiện tổng hợp và đồng bộ những nhiệm vụ đó chúng ta sẽ từng bước hoàn thiện NN XHCN VN để xây dựng thành công CNXH ở nước ta.
  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>