YOMEDIA
  • Câu hỏi:

    Phép biện chứng là gì?

    Lời giải tham khảo:

    Phép biện chứng là học thuyết nghiên cứu, khái quát biện chứng của thế giới thành hệ thống các nguyên lý, quy luật khoa học nhằm xây dựng hệ thống các nguyên tắc phương pháp luận của nhận thức và thực tiễn ⇒ PBC thuộc về biện chứng chủ quan.

    RANDOM

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>