AMBIENT
 • Câu hỏi:

   Phân tích quan niệm của triết học Mác-xít về vai trò của quần chúng nhân dân trong lịch sử 

  Lời giải tham khảo:

  Quần chúng nhân dân là: Những người sx ra của cải,vật chất và các giá trị tinh thần.Những bộ phận dân cư chống lại giai cấp thống trị.Những giai cấp,tầng lớp thúc đẩy sự tiến bộ xã hội. 

  Quan điểm phi Mác xít không giải thích đúng vai trò quần chúng nhân dân.

  Vai trò quần chúng nhân dân: Là lực lượng sản xuất cơ bản của xh trực tiếp sản xuất ra của cải vật chất-cơ sở của sự tồn tại, phát triển của xã hội. Là động lực cơ bản của mọi cuộc cách mạng xã hội. Là người sáng tạo ra những giá trị văn hóa tinh thần. 

  Vai trò của quần chúng nhân dân ko bao giờ tách rời vai trò của các cá nhân và lãnh tụ. 

  Khái niệm cá nhân: là chỉ một con người cụ thể sống trong cộng đồng xã hội nhất định và được phân biệt với những người khác thông qua tính đơn nhất và tính phổ biến của nó. 

  Khái niệm lãnh tụ là những cá nhân kiệt xuất, trưởng thành từ phong trào quần chúng, nắm bắt được những vấn đề căn bản nhất trong một lĩnh vực nhất định của thực tiễn và lý luận.

  Quan hệ giữa quần chúng nhân dân và lãnh tụ: Thống nhất: Không có phong trào quần chúng, không có lãnh tụ. Không có lãnh tụ phong trào quần chúng dễ thất bại. Thống nhất trong mục đích và lợi ích.

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>